Baroness O.

Market Terms & Conditions

 

 

 

Terms & Conditions

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MARKET

 

 1. Algemeen
  MARKET is een markt maar dan anders. Geen standjes of kraampjes, maar een stijlvolle setting waarin de klanten kunnen nemen wat ze willen, afrekenen en met een hoop leuks vertrekken. We gaan voor een mix van verschillende soorten merken, makers en objecten: food, kleding, accessoires, interieur, ... Je vind er van alles wat.
   
 2. Datum, locatie, opening
  MARKET is een organisatie van Baroness O., met zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 636, KBO nr 0849.011.306, hier vertegenwoordigd door Anne Van Assche, en gaat door op 10, 11, 12, 13, 17, 18 & 19 maart 2017 tijdens Inside Out door Artexis exhibitons NV te Flanders expo, Maaltekouter 1, 9000 Gent. 
   
 3. Leveren en ophalen van de goederen
  De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de verzending en ophaling van hun stuks. De stuks moeten ten laatste dinsdag 7 maart aangeleverd worden.
  We vragen ook om zo snel mogelijk een overzicht (wat, aantal stuks, kleuren, maten, ...) door te geven van de stuks die aangeboden zullen worden, om een overzichtelijk en volledig inventaris op te maken.
  Er kan opnieuw opgehaald worden vanaf maandag 20 maart.
  Verzenden via de post kan op volgend adres:
  Flanders Expo Beurssecretariaat Inside Out – Purple Room (tav Baroness O. Market)
  Maaltekouter 1
  9051 Gent

   In het geval dat er spullen beschadigd aankomen, staat Baroness O. niet in voor de verzekering. 
   
 4. Inschrijving, prijzen en betaling
  Baroness O. neemt een commissie van 30% op de verkoop van de spullen op de verkoopprijs exclusief BTW. Na afloop maken we een factuur op van de verkochte items van 30% van de verkoopprijs + 21% BTW. Dit gebeurt ten laatste 1 maand na afloop.
   
 5. Aansprakelijkheid
  5.1 De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer lijdt door tekortkomingen van de organisatie bij de uitvoering van de tussen deelnemer en organisatoren ontstane verbintenissen, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de organisatoren.
  5.2 De organisatoren aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de door de deelnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van hun verbintenis met de deelnemer, voor zover deze door hun aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
  5.3 Goederen bevinden zich op de evenementenlocatie dan wel op de bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de deelnemer. De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren daarvan. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan MARKET. Evenmin zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade van derden. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor vorderingen van derden uit deze hoofde.
  5.4 De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen de organisatoren zouden kunnen doen gelden.
  5.5 De organisatoren garanderen vooraf geen bezoekersaantallen en geeft geen waarborg van verkoopresultaten.
   
 6. Overmacht
  De dienstverstrekker is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot de nakoming van enige verbintenis ingeval van overmacht. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de dienstverstrekker, zelfs al was deze omstandigheid reeds te voorzien ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van zaken ten gevolge van ongevallen, staking, lock-out, brand, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (waaronder begrepen de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan een derde persoon. De dienstverstrekker is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen.
   
 7. Toepasselijk recht
  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
  Elke nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst onder Belgisch recht brengt op geen enkele wijze de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.
  Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering, beëindiging en/of de interpretatie van de overeenkomst, zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.